Niemiecki.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PERFEKT - BUDOWA CZASU PRZESZŁEGO

 

Niemiecki Perfekt (zbliżony do budowy angielskiego Present Perfect) jest czasem złożonym, składającym się z czasownika posiłkowego haben lub sein - odmienianych w czasie teraźniejszym - oraz imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II), który najczęściej występuje na końcu zdania. Poniżej przedstawiam schemat budowy niemieckiego czasu Perfekt:

podmiot + haben + Partizip II

 

Ich habe dich gefragt.
Ja spytałem ciebie.

Du hast mich gefragt.
Ty mnie spytałeś.

Er/Sie/Es hat dich gefragt.
On/Ona/Ono ciebie spytał.

Wir haben dich gefragt.
My spytaliśmy ciebie.

Ihr habt mich gefragt.
Wy spytaliście mnie.

Sie haben mich gefragt.
Oni spytali mnie.